App Icon

VoetbalGelderland

Home Sponsorvoorwaarden BetCity Sponsorbord

Sponsorvoorwaarden BetCity Sponsorbord

door Redactie

1. ALGEMEEN

 • 1.1 De actie ‘BetCity Sponsorbord’ wordt georganiseerd door Betent B.V. gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1101 DL) Amsterdam aan de Johan Cruijff Boulevard 61, vergunninghouder voor de Wet op de kansspelen met kenmerk 1712/01.247.822.
 • 1.2 BetCity.nl is een handelsnaam van Betent BV. Betent BV is statutair gevestigd en kantoorhoudende aan Johan Cruyff Boulevard 61, 1101 DL te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82283141 en aanbieder van krachtens de Vergunning vergunde kansspelen.
 • 1.3 De voorwaarden hebben betrekking op de actie BetCity Sponsorbord en zijn gedurende de gehele actieperiode te vinden op de website www.BetCitysponsorbord.nl.
 • 1.4 Door het aanvaarden van en akkoord te gaan met de actievoorwaarden, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.
 • 1.5 De amateur sportvereniging (hierna ‘’Club’’) is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KVK) en heeft een BTW-nummer bij de belastingdienst.
 • 1.6 De Club additionele inkomsten beoogt te verwerven teneinde haar statutaire doelstellingen te kunnen realiseren
 • 1.7 BetyCity heeft het recht zich, gedurende de looptijd van deze overeenkomst, voor haar eigen commerciële en communicatieve doeleinden, overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst, in haar communicatie te (laten) presenteren als “Club Sponsor”.

2. DEELNAME

 • 2.1 Elke amateur sportvereniging in Nederland, met de onderstaande punten in achtneming, komt in aanmerking om mee te doen aan de BetCity Sponsorbord actie.
 • 2.2 Partijen verklaren en garanderen dat zij gerechtigd zijn deze overeenkomst aan te gaan en de rechten te verlenen die in deze overeenkomst over en weer worden verleend.
 • 2.3 Het sponsorbord wordt opgehangen langs het hoofdveld van de desbetreffende Club en dient zichtbaar te zijn vanaf de tribune en/of kantine.
 • 2.4 De Club draagt er zorg voor dat minimaal 80% van de wedstrijden op het hoofdveld gespeeld wordt door seniorenteams.
 • 2.5 De aanvraag wordt gedaan door een namens de club gemachtigde persoon van minimaal 18 jaar oud.

2.1 UITGESLOTEN VAN DEELNAME

 • 2.1.1 Vanuit de richtlijnen van de Kansspelautoriteit zijn sportverenigingen die gericht zijn op voornamelijk kinderen, jongvolwassenen (18-23 jaar) of mensen met een beperking uitgesloten van deelname.
 • 2.1.2 Amateurverenigingen met een ‘’slecht’’ imago en/of ‘’bad press’’ welke het merk BetCity.nl kunnen schaden.
 • 2.1.3 Zonder KVK-registratie en/of BTW-nummer.
 • 2.1.4 Uiteindelijke goedkeuring voor deelname ligt bij BetCity en bij afwijzing is dit zonder opgaaf van reden.

3. DUUR OVEREENKOMST EN TUSSENTIJDSE VERPLICHTINGEN

 • 3.1 De overeenkomst is voor maximaal 3 kalenderjaren geldig met als einddatum 31-12 van het 2e kalenderjaar. Algemene einddatum BetCity Sponsorbord actie 31-12-2025.
  • 3.1.1 Einddatum 31-12-2025 is onder voorbehoud.
  • 3.1.2 Mogelijkheden looptijden overeenkomsten: : 2023 / 2024 / 2025.
  • 3.1.3 Kalenderjaar gaat in vanaf moment van goedkeuring aanvraag.
  • 3.1.4 Aanvragen na 30-06-2025 worden niet meer in behandeling genomen.
  • 3.1.5 Aanvragen na 30-06-2023 worden behandeld als aanvraag voor 2024.
 • 3.2 Verlenging van de overeenkomst na 2 kalenderjaren is mogelijk, afhankelijk van de dan geldende wet- en regelgeving.
 • 3.3 Het factureren en delen van de geplaatste boarding (d.m.v. foto’s op de website BetCity sponsorbord te uploaden) moet jaarlijks door de Club.

4. KOSTEN

 • 4.1 BetCity vergoedt de productiekosten tot maximaal €50,- per meter.
  • 4.1.1 Wanneer er schade aan het bord ontstaat, waarbij het bord niet meer bruikbaar is of de naam van BetCity niet meer goed leesbaar, zichtbaar is en/of te zwaar beschadigd is tijdens de looptijd van de overeenkomst, is de Club verplicht een nieuw bord te laten produceren. De kosten voor de productie zijn voor de Club.
 • 4.1.2 Wanneer het bord niet via Zpress geproduceerd wordt moet het aan de volgende kwaliteitseisen voldoen:
  • Het materiaal van het geplaatste sponsorbord is geschikt voor buitengebruik;
  • Het formaat van het sponsorbord bestaat uit één of meerdere delen van minimaal 3 meter per deel;
  • De minimale dikte van het sponsorbord is 5 mm;
  • De club heeft een vergunning voor het plaatsen van het sponsorbord langs het hoofdveld.
 • 4.2 BetCity berekent de sponsorbijdrage wanneer de club voldoet aan alle voorwaarden en goedkeuring ontvangt vanuit BetCity op de aanvraag en de geüploade foto’s.
  • 4.2.1 Sponsorbedrag zal minimaal €350,- en maximaal €650,- bedragen voor een 6 meter bord. Deze bedragen worden met vaste factoren vermenigvuldigd op basis van het sponsorbordformaat.
  • 4.2.2 BetCity kan besluiten om, indien er niet wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden/eisen in dit document, het sponsorbedrag en de vergoeding voor productiekosten niet uit te reiken.
  • 4.2.3 De deelnemer dient de bankgegevens van de Club op te geven, zodat BetCity het bedrag kan overmaken.
  • 4.2.3.1 BetCity zal geen gelden overmaken naar een bankrekening welke niet op naam van de Club staat.
  • 4.2.4 Het bedrag en/of productievergoeding wordt binnen 30 werkdagen op de rekening van de vereniging gestort.
  • 4.2.5 De factuur van de clubleverancier van het sponsbord voldoet aan alle eisen en normen van de belastingdienst.

5. (VERPLICHTE) VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CLUB

 • 5.1 Het plaatsen van het sponsorbord.
 • 5.2 Het onderhoud van het sponsorbord.
 • 5.3 Dat het sponsorbord gedurende de looptijd van de overeenkomst zichtbaar is vanaf de tribune en/of kantine.

6. WET- EN REGELGEVING / TUSSENTIJDSE BEËINDIGINGEN

 • 6.1 Deze overeenkomst kan door middel van een aangetekend schrijven door beide partijen eenzijdig en met onmiddellijke ingang worden beëindigd in geval de wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst en deze wederpartij niet binnen tien (10) dagen nadat zij per aangetekend schrijven op haar strijdige handelwijze is gewezen, deze alsnog volledig nakomt. Een ingebrekestelling is niet vereist indien volledige nakoming niet meer mogelijk danwel zinvol is of in de overeenkomst een fatale termijn is opgenomen waarbinnen moet zijn gepresteerd. Een beëindiging als bedoeld in de eerste volzin van dit artikellid laat onverlet het recht van de beëindigende partij om aanspraak te maken op schadevergoeding en vergoeding van gemaakte kosten.
 • 6.2 BetCity kan deze overeenkomst tussentijds door middel van opzegging met onmiddellijke ingang schriftelijk per e-mail op het algemene e-mailadres van Club beëindigen indien en voor zover het BetCity als gevolg van nieuwe toepasselijke wetgeving en/of regelgeving op het gebied van online kansspelen (die in werking is getreden) is verboden om reclame te maken voor haar diensten en wordt verboden om gebruik te maken van al haar sponsorrechten als omschreven in deze overeenkomst (en ingeval BetCity als gevolg van nieuwe toepasselijke wetgeving op het gebied van online kansspelen die in werking is getreden gedeeltelijk is verboden om gebruik te maken van haar sponsorrechten zullen Partijen eerst in overleg treden om naar alternatieve sponsorrechten die naar redelijkheid gelijkwaardig zijn te kijken, wanneer er redelijkheid en billijkheid geen gepaste gelijkwaardige alternatieve mogelijkheden zijn, mag BetCity gebruik maken van deze opzegmogelijkheid).
 • 6.3 BetCity kan deze overeenkomst tussentijds door middel van opzegging met onmiddellijke ingang schriftelijk per mail op het algemene mailadres van Club beëindigen indien handelen en/of acties van Club of haar leden imagoschade kan opleveren voor BetCity.

7. PUBLICITEIT

 • 7.1 Deelnemende clubs dienen mee te werken, indien gevraagd, aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden van BetCity over deze actie.

8. AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING EN OVERMACHT

 • 8.1 Partijen zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die voor de andere Partij ontstaat door het niet, niet tijdig of gedeeltelijk voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, voor zover zulks het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9. KLACHTEN

 • 9.1 Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemende club deze actievoorwaarden. BetCity streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen, eventueel in samenwerking met de partners VoetbalRotterdam en ZPRESS Events. Voor klachten of vragen kan men zich per email wenden tot: backoffice@betcitysponsorbord.nl met vermelding van het KVK nummer van de club/vereniging.

10. OVERIGE

 • 10.1 Op de Algemene voorwaarden en alle daarmee verband houdende overeenkomsten tussen een Club en BetCity is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank te Amsterdam is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.
 • 10.2 Als een bepaling uit de Algemene voorwaarden in strijd is met wet- of regelgeving, zal dat de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden niet aantasten. De betreffende bepaling zal geacht worden te zijn vervangen door een nieuwe bepaling die wettelijk wel is toegestaan en die naar aard en inhoud zoveel mogelijk de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zal hebben.
 • 10.3 Partij is niet gerechtigd (zowel verbintenisrechtelijk als goederenrechtelijk) haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, op enigerlei wijze te bezwaren en/of te sublicentiëren.
 • 10.4 De gegevens van alle deelnemers worden door BetCity gedeeld met de betrokkene mediapartner(s) VoetbalRotterdam, ZPRESS Media Group, ZPRESS Print en ZPRESS Events voor de praktische afhandeling van de sponsorborden.

| VoetbalEnergie | VoetbalRotterdam | Sportkampen | SoccerDeal | VoetbalEnergie | FR010 |